Taylorismus, 2013 / 2016video, 16:9 HD, 4 x 20” smyčka
Instruoval jsem přátele, aby si nacvičili sérii libovolných jednoduchých pohybů a opakovali je. Na základě těchto pohybů jsem jim do rukou naanimoval kreslený útvar.Vědec a manažer F. W. Taylor na konci 19. stol. zjistil, že když složitou výrobní činnost rozdělí na mnoho jednoduchých úkonů, pracovní výkonnost výrazně stoupne.Série Taylorizmus tématizuje pracovní činnost. Zajímá mě vztah mezi tayloristickou rutinou a frame-by-frame animací, mezi produkcí výrobků a sekvencí filmových políček.
Taylorism, 2013 /2016video, 16:9 HD, 4 x 20” loop
I asked my friends to rehearse and repeat any series of simple movements. On the basis of these movements I animated a drawing into their hands.At the end of the 19th century, a scientist and manager F. W. Taylor found out that degree of working efficiency distinctly rises when a complex manufacturing activity is divided into many simple operations.Taylorism series thematises a working activity. I’m interested in the relationship between a taylorist routine and a frame-by-frame animation, the production of goods and a sequence of movie frames.

Fotografie z výstavy: Taylorismus, Die Aktualität des Schönen, Liberec, 2013
Photo from exhibition: Taylorismus, Die Aktualität des Schönen, Liberec, 2013