Matěj Smetana: Mechanik10.6. – 11.7. 2015Galerie SVIT, PrahaFotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015
Matěj Smetana: Mechanic10.6. – 11.7. 2015SVIT Gallery, PraguePhotos from exhibition - Mechanic, Gallery Svit, Praha, 2015
 Matěj Smetana volně přechází mezi různými médii, především mezi objektem, instalací a pohyblivým obrazem. Na výstavě Mechanik představuje práce, jejichž společným rysem je hledání souvislostí mezi přírodními vědami a uměleckou tvorbou. Přestože jeho „objevy“ zpravidla nemají žádné praktické využití, jeho zájem, vytrvalost a smysl pro přesnost je stejně seriózní, jak se na skutečné badatele sluší. Jevy a zákonitosti známé z prostředí vědy Smetana uplatňuje a podrobuje analýze na poli výtvarného umění. Pomocí sekvenčních fotografických sérií, objektů, intervencí a animace zkoumá mechaniku přírodních jevů v průběhu času, charakter materiálů, pohyb a způsoby přírodní přeměny. Výstava se dá vnímat také jako určitý průvodce způsobem uvažování autora, jako např. dílna nebo laboratoř.
Matěj Smetana switches freely between various media, primarily objects, installations and moving images. In the exhibition Mechanik / Mechanic, he presents works whose common feature is a search for correlations between the natural sciences and artistic creation. Although his “discoveries” as a rule have no practical utility, his interest, persistence and sense for accuracy are as serious as can be expected from a genuine researcher. Smetana applies and analyzes the phenomena and laws we know from the world of science in the field of fine art. With the aid of sequential series of photographs, objects, interventions and animation, he investigates the mechanics of natural phenomena, the character of materials and the movement and processes of natural metamorphoses. The exhibition may be viewed also as a guide of sorts to the thinking of its author or, for example, as a workshop or laboratory.