Architekton 22015objekt, MDF, polystyren, 2 x 1,5 x 1,5 m
Objekt Architekton 2 navazuje na mou předchozí realizaci v Behrensově Nové synagoze v Žilině. Práce spojuje do krajnosti dovedený koncept architektonu Kazimíra Maleviče s představou amerických minimalistů o strukturování prostoru na základě matematických pravidel. Zároveň jde o nefunkční architektonický prvek schodiště.
Architecton 22015object, MDF, polystyrene, 2 x 1,5 x 1,5 m
The object Architekton 2 builds on my previous realization in Behrens’ New Synagogue in Žilina. The work connects Kazimir Malevich’s concept of the architekton, carried to extremes, with the American Minimalists’ notion of structuring of space on the basis of mathematical rules. It also represents a non-functional architectural element of the staircase.
http://artviewer.org/matej-smetana-at-svit

Fotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015foto: Tomáš Souček
Photos from exhibition - Mechanic, Gallery Svit, Praha, 2015photo: Tomáš Souček