Taylorismus / Taylorism

Taylorismus, 2013 / 2016
video, 16:9 HD, 4 x 20” smyčka

Instruoval jsem přátele, aby si nacvičili sérii libovolných jednoduchých pohybů
a opakovali je. Na základě těchto pohybů jsem jim do rukou naanimoval
kreslený útvar.


Vědec a manažer F. W. Taylor na konci 19. stol. zjistil, že když složitou výrobní
činnost rozdělí na mnoho jednoduchých úkonů, pracovní výkonnost výrazně
stoupne.
Série Taylorizmus tématizuje pracovní činnost. Zajímá mě vztah mezi tayloristickou
rutinou a frame-by-frame animací, mezi produkcí výrobků a sekvencí
filmových políček.


Taylorismus 1

Taylorismus 2Taylorismus 3

Fotografie z výstavy: Taylorismus, Die Aktualität des Schönen, Liberec, 2013

Photo from exhibition: Taylorismus, Die Aktualität des Schönen, Liberec, 2013
Taylorism, 2013 /2016
video, 16:9 HD, 4 x 20” loop

I asked my friends to rehearse and repeat any series of simple movements.
On the basis of these movements I animated a drawing into their hands.At the end of the 19th century, a scientist and manager F. W. Taylor found out
that degree of working efficiency distinctly rises when a complex manufacturing
activity is divided into many simple operations.
Taylorism series thematises a working activity. I’m interested in the relationship
between a taylorist routine and a frame-by-frame animation, the production
of goods and a sequence of movie frames.