Mechanical Principles
2015
video, 9:59 min.

Stroboskopický pohyblivý obraz Mechanical Principles odkazuje ke stejnojmennému filmu od Ralpha Steinera z r. 1930. Původní film je přeměněn na animaci tak, že jednotlivé záběry reálných mechanických prvků jsou vymezené pouze střídáním světla a tmy.
Fotografie z výstavy - Mechanik, Galerie Svit, Praha, 2015
foto: Tomáš Souček
Mechanical Principles
2015
video, 9:59 min.

The stroboscopic moving image Mechanical Principles refers to the eponymous 1930 film by Ralph Steiner. The original film was converted into an animation in such a way that the individual shots of real mechanical elements are defined only by alternating light and dark.
Photos from exhibition - Mechanic, Gallery Svit, Praha, 2015
photo: Tomáš Souček